Stadgar

Stadgar för Myrflodammens Skidförening

Föreningens firma och ändamål

§ 1

Föreningens firma är Myrflodammens Skidförening, Sälen

§ 2

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar främja skidåkningen i Myrflodammen.

Särskilda bestämmelser

§ 3

Styrelsen skall ha sitt säte i Sälen, Malung-Sälens kommun.

§ 4

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före oktober månads utgång.

Jfr § 16.

Räkenskapsår

§ 5

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 maj till 30 april.

Medlemskap

§ 6

Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen.

Avgifter

§ 7

Utgående årsavgift betalas per stuga/ lägenhet och fastställs av styrelsen. Om en fastighet innehåller mer än en lägenhet, är det en avgift för varje lägenhet.

Årsavgiften skall erläggas till bestridande av föreningens löpande utgifter, samt avsättande till fond för liftens framtida underhåll. Årsavgifterna erläggs på tider som styrelsen bestämmer.

Utöver i denna paragraf nämnda avgifter får avgifter till föreningen inte avkrävas medlem.

Avsättningar och användande av årsvinst

§ 8

Avsättning för föreningens kommande underhåll skall göras årligen med ett belopp som avgörs av styrelsen.

Styrelse och revisorer

§ 9

Styrelsen består av minst 5 och högst 10 ordinarie ledamöter samt minst 1 och högst 3 suppleanter, vilka väljs av föreningen på ordinarie stämma för en tid av två år. Hälften av ledamöterna väljs ett år och den andra hälften kommande år.

§ 10

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen är beslutsför när de närvarande vid sammanträdet överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstat för och vid lika röstetal den mening som ordförande biträder. Vid minsta antalet ledamöter närvarande krävs enhällighet.

§ 11

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet. Denna kan dessutom utse två styrelseledamöter att två i förening eller en av dessa i förening med annan därtill särskilt utsedd person teckna föreningens firma.

Styrelsen kan utse ledamot eller annan person att ensam företräda föreningen för särskilt angivet fall.

§ 12

Styrelsen åligger

att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla en förvaltningsberättelse samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året och för ställningen vid räkenskapsårets utgång.

att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret.

att medverka vid den årliga besiktningen av liften

att minst tre veckor före den ordinarie föreningsstämman till revisorerna lämna årsredovisning för det gångna räkenskapsåret

att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen på skriftlig begäran.

§ 13

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall utses årligen, vid

ordinarie föreningsstämma, för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits, en revisor

och en revisorssuppleant.

§ 14

Revisorn skall verkställa granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning samt senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

Föreningsstämma

§ 15

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före oktober månads utgång.

Extra stämma hålls när styrelsen finner omständigheter till detta och skall utlysas av styrelsen då revisorn eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar gjort en skriftlig anhållan hos styrelsen med angivande av ärende som skall förekomma på stämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra viktiga meddelanden till föreningens medlemmar skall ske skriftligen till den till föreningen uppgivna adressen. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma skall skickas senast två veckor före stämman.

§ 16

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen minst en vecka före stämman.

§ 17

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:

1. Upprättande av förteckning över närvarnade medlemmar samt fastställande av röstlängd.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Val av justeringsmän

4. Fråga om kallelse till stämman skett behörigen

5. Föredragning av styrelsens årsredovisning

6. Föredragning av revisorns berättelse

7. Fastställande av balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

10. Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter

11. Fråga om arvoden, rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisor

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av revisor och revisorsuppleant

14. Fråga om eventuellt tillsättande av valberedning

15. Övriga i behörig ordning anmälda ärenden

På extra stämma skall förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

§ 18

Vid stämma fört protokoll skall senast inom fyra veckor vara hos styrelsen tillgänglig för medlemmarna.

§ 19

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar boende gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Boende må låta sig representeras av befullmäktigat ombud, som antingen är medlem av den röstberättigades familj eller annan föreningsmedlem.

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.

I de fall där frågan gäller ändring av föreningens stadgar erfordras särskild röstövervikt, 2/3 av de närvarandemedlemmarna, för att beslutet skall vara giltigt.

Försäljning av boende

§ 20

Om försäljning av boende skett, är det önskvärt att den nya innehavaren söker medlemskap i föreningen.

Övriga bestämmelser

§ 21

Om överskott uppstår vid föreningens upplösning skall detta fördelas mellan föreningens medlemmar vid detta tillfälle.

§ 22

Att ovanstående stadgar blivit antagna vid extra föreningsstämma den 29 sept 2012 betygar undertecknade styrelsemedlemmar.

__________________________________ ________________________________

Petra Grünau AnnKatrin Forsling

________________________________ ________________________________

Björn Thune Bengt Eriksson

Ändringen av stadgarna har antagits vid extra föreningsstämma 2012-09-29.

____________________________________ ___________________________________

Petra.Grünau AnnKatrinForsling

___________________________________ ____________________________________

Björn Thune Bengt Eriksson

Skriv in din text om era stadgar här.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.